Необходими документи за различните видове кредити

Всяка една банкова или небанкова институция има своите документи, които изисква да се попълнят, за да можете да бъдете одобрени.  Вижте кои са те:
За ипотечни кредити

. Молба за отпускане
. Декларация за свързани лица
. Лична карта, ако сте семеен и на двамата съпрузи
. Документ за семейно положение, издадено от общината
. Копите от Граждански брак
. Удостоверение, че сте редовен данъкоплатец
. Копие от различни договори за други кредити, ако имате такива
. Месечна справка за покриването на кредите ви
. Договор за предварителна покупко-продажба
. Всички по-горе изброени документи, само че за продавачите
. Пазарна и данъчна оценка на имота
. Документи за доходи на искащите кредит

Задължително трябва да искате от работодателя си служебна бележка за доходите си през последните 12 месеца по образец на банката. Същото нещо и трябва да направи съпругата/съпруга ви.
Допълнителни документи трябва да предоставят лицата, които работят на свободна практика,  лица, които получават доходи от наеми.  Тук трябва да предоставите декларация от данъчната инспекция.

Тъй като става дума за имот, към документите се изискват и тези на имота: нотариален акт, договор за покупка, актуална схема на имота. Това е необходимо на банката, тъй като тя ще използва имота като обезпечение за кредита, ако изпаднете в невъзможност за погасяване на месечните вноски по различни стечения на обстоятелствата.

За потребителски кредит нещата са по-опростени. Ако искате кредит до 5000 лева, може да ви го отпуснат само срещу показване на личната карта. Някои банки могат да изискват и документ, с който да докажете доходите си, копие от трудов договор и служебна бележка от работодателя, която удостоверява чистия ви доход.

Рефинансиране на кредит